Om Advokatfirmaet WELDINGS på Amager

int 

 

Vi yder juridisk rådgivning og bistand til forebyggelse og løsning af juridiske og retlige konflikter. Vi bistår, når der skal træffes juridiske dispositioner, således at formålet med at træffe dispositionerne opnås på en sikker og hensigtsmæssig måde.

 

Vores virksomhed er bygget på følgende nøgleord:

  • Vi møder dig i øjenhøjde
  • Vi er din tillidsmand
  • Vi værner om vores uafhængighed og integritet
  • Vi koncentrerer os bolig, arv og dødsboskifte
  • Vi yder målrettet og fokuseret bistand
  • Vi giver dig et helstøbt og gnidningsløst sagsforløb
  • Vi gør ikke tingene sværere end de er
  • Vi rådgiver uden overflødige omsvøb

 

Advokatfirmaet WELDINGS er centralt placeret på Amager, der gennem de senere år har været Københavns vækstmotor.

 

Advokatfirmaet WELDINGS ydelser fremgår mere detaljeret af menupunkterne, som giver dig mulighed for at navigere rundt på sitet. Du er velkommen til at kontakte os for at forhøre dig om vi kan hjælpe dig med din sag.

 

Advokaterne WELDING - Advokatfirmaet WELDINGS ApS
CVR-nr.: 33 29 15 07
Se adresseoplysninger m.v. her.

 

Klientoplysninger i øvrigt

 

Advokat Nina Welding er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er registreret i og medlem af Advokatsamfundet.

 

Forsikring

 

Ansvarsforsikring er tegnet i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves, og dækker også garanti for udøvelse af vikrsomhed som ejendomsformidler (ejendomsmægler). Ansvarsforsikring og garanti er tegnet i HDI GERLING.

 

Lovvalg og værneting

 

Eventuelle tvister om vores rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

 

Offentlig og forsikringsdækket retshjælp

 

Når vi påtager os en opgave for en klient, undersøger vi i hvilket omfang, der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten.

 

De advokatetiske regler

 

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.

 

Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

 

God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om a) tavshedspligt, som pålægger advokater og deres medarbejdere fortrolighed i forhold til oplysninger modtaget gennem deres arbejde og b) interessekonflikter, der er situationer, hvor advokaten ikke kan rådgive en klient uden at komme i konflikt med andre interesser. Der kan findes yderligere oplysninger om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside. På Advokatnævnets hjemmeside kan der findes information om god advokatskik og klageadgang mv.

 

Forbud mod insiderhandel

 

Alle medarbejdere hos os er pålagt regler, som opfylder de krav, der stilles i lov om værdipapirhandel om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og om restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

 

Forbyggende foranstaltninger mod hvidvask

 

Vi er desuden underlagt lov om forbyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter os til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og cpr nr. eller cvr nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

 

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter os desuden til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan vi også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk kriminalitet eller Advokatsamfundet.

 

Prispolitik

 

Se generelle bemærkninger her.

 

Se prisliste ved bolighandler her.