Advokatforbehold · Lad os gennemgå vilkårene før du er bundet

 

Hvis købsaftalen skal underskrives inden du har haft mulighed for at gennemgå sagen med os, kan du underskrive den med et advokatforbehold.

 

Det er i både købers og sælgers interesser at handelen godkendes af købers advokat. Køber kan på den ene side forlade sig på, at alle forhold er undersøgt og drøftet, og sælger kan på den anden side forlade sig på, at der ikke efterfølgende kommer krav fra køber, medmindre der undtagelsesvist er tale om forhold, der ikke kunne være opdaget ved advokatens gennemgang.

 

En handel, hvor køber har haft lejlighed til at få rådgivning fra sin advokat, er derfor en holdbar handel, og parterne kan indrette sig i tillid hertil.

 

Hvad er et advokatforbehold?

 

Et advokatforbehold i en købsaftale indebærer, at købsaftalen er betinget af godkendelse af os. Hvis vi ikke kan godkende den underskrevne købsaftale, er den ikke bindende for dig med det foreløbigt aftalte indhold. I langt de fleste tilfælde er advokatforbeholdet formuleret således, at vi inden en nærmere fastsat frist, skal gøre indsigelse mod indholdet. Sjældnere er det aftalt, at købsaftalen bortfalder, såfremt den ikke godkendes af os inden en nærmere fastsat frist. Det er vigtigt at være opmærksom på dette. Det er en god ide at drøfte sagen med os allerede inden du underskriver købsaftalen., hvis du er i tvivl.

 

Kan vi ikke godkende vilkårene i aftalen, kan den annulleres, præciseres eller ændres og aftalen er uden retsvirkninger mellem dig og sælger i den form, hvori den er underskrevet. Eventuelle præciseringer eller ændringer skal naturligvis accepteres af sælger.

 

Et advokatforbehold må ikke forveksles med fortrydelsesret efter Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, hvor fortrydelse sædvanligis indebærer, at køber skal betale en godtgørelse til sælger på 1 % af købesummen. Fristen er her 6 hverdage fra meddelelse til køber om, at begge parter har underskrevet købsaftalen.

 

Ordlyden af advokatforbehold

 

Langt de fleste ejendomsmæglere bruger følgende formulering af et advokatforbehold:  

Nærværende handel er fra købers side betinget af, at dennes rådgiver godkender handlen i sin helhed. Indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler skriftligt i hænde senest kl. 16, X hverdage efter købsaftalen er underskrevet af begge parter. Såfremt indsigelser ikke er fremkommet inden fristens udløb, er handlen bindende for køber, bortset fra evt. fortrydelsesret efter Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Der skal for god ordens skyld gøres opmærksom på, at fortrydelsesfristen efter loven løber sideløbende med indsigelsesfristen efter nærværende bestemmelse.

 

Vær opmærksom på, at indsigelsesfristen (markeret ovenfor med X) skal aftales således, at der er god tid til at vi kan gennemgå sagens dokumenter (købsaftale og bilag). 4 til 5 hverdage fra begge parters underskrifter, vil sædvanligvis være tilstrækkeligt, hvis ejendomsmægler sender os papirerne, så snart de er underskrevet.

 

Et advokatforbehold kan i øvrigt formuleres på mange måder. Det vigtigste er dog, at indsigelser fra advokat omfatter alle forhold i købsaftalen og at fristen for gennemgang og drøftelse med dig er rimelig.

 

Så er du sikret.

 

PAS PÅ!!

 

Nogle ejendomsmæglere valgte tidligere at begrænse advokatforbeholdet til kun af gælde visse vilkår, f.eks. bortset fra pris, rådgivning m.v. Ofte uden at oplyse det til køberen, når købsaftalen blev underskrevet. Det er naturligvis ikke et advokatforbehold, da det skal omfatte købsaftalens vilkår som helhed.

 

Men det er heldigvis sjældent, at det forekommer idag. I langt de fleste mæglerfirmaer er advokat- og bankforbehold standard i købsaftalerne - som regel hentet direkte fra en standard frase i mæglerens boligprogram.

 

Men du skal alligevel være opmærksom, når du underskriver, før din boligadvokat har set dokumenterne.

 

Virkningen af advokatforbehold

 

Hvis vi efterfølgende finder, at handelen ikke kan godkendes, sørger vi for, at den annulleres.

 

Hvis vi derimod efterfølgende finder, at handelen kan godkendes men på nogle nærmere angivne betingelser, godkender vi handelen og sørger for, at disse betingelser formuleres og følges op.