Prispolitik hos Advokatfirmaet WELDINGS

 

Vi har faste priser på ydelser ved bolighandel.

 

Vores honorarer for en opgave i øvrigt fastsættes med udgangspunkt i det anvendte og rimelige tidsforbrug med skyldig hensyntagen til en række faktorer, hvoraf bl.a. kan nævnes:

  • de involverede værdier,
  • opgavens betydning for dig,
  • den grad af specialviden, som opgavens løsning kræver,
  • de involverede medarbejderes erfaring,
  • det opnåede resultat og
  • det med opgavens løsning forbundne ansvar.

 

Priser for advokatydelser varierer uhyre meget, men de elementer, der indgår i prisfastsættelsen er som regel de samme. 

 

Inden vi påtager os en sag, vil vi altid i forbindelse med gennemgangen af opgavens karakter drøfte honorarets størrelse, og i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at fastsætte et fast honorar, de parametre, som honoreret vil blive fastsat efter.

 

I f.eks. sager om køb af bolig har vi opstillet en række standardhonorarer for en standardydelse, og kun hvis sagen ændrer karakter eller bliver mere omfattende end forudsat, vil dette honorar blive fraveget. Og i sådanne tilfælde altid kun efter forudgående drøftelser med dig. Se prisliste ved boligkøb og boligsalg.

 

For andre opgaver er det vanskeligt eller umuligt at fastsætte standardpriser, da opgavens løsning helt afhænger af dine ønsker og sagens karakter. Du kan i langt de fleste tilfælde få et fast tilbud på opgaven, men du skal være opmærksom på, at vi vil forbeholde os mulighed for at revidere tilbuddet, hvis opgavens omtændigheder ændres.

 

Den overordnede parameter for vores fastsættelse af honorar er som nævnt indledningsvis den tid, der medgår til løsning af opgaven. Vi afregner som minimum 1 time.

 

Aktuelle satser

 

Vi beregner os en timesats, der svarer til det af præsidenterne for Østre Landsret og Vestre Landsret til enhver tid fastsatte honorar til beskikkede advokater. Aktuelt er timeprisen pr. 01.01.2021 således kr. 2.237,50 (kr. 1.790,00 med tillæg af 25 % moms)

 

De nævnte beløb indeholder porto og kopier, medmindre der i særlige tilfælde aftales andet.

 

Udlæg f.eks. til indhentelse af attester (f.eks. skatteattester, udskrifter m.v.) og andre udlæg opkræves ud over de anførte honorarer. Opslagsafgift i tingbogen er bortfaldet pr. 01.07.2013.