Refusionsopgørelsen

 

Efterekspeditioner, når handelen er indgået

 

Når handelen er endeligt godkendt og handelens betingelser er opfyldt, skal der normalt foretages nogle afsluttende efterekspeditioner.

 

Tinglysning af parternes aftale samt udarbejdelse af refusionsopgørelse. Refusionsopgørelse er omtalt nedenfor, mens du finder nærmere oplysninger om tinglysning her.

 

Refusionsopgørelse

 

Refusionsopgørelsen er en opgørelse af indtægter og udgifter knyttet til ejendommen/lejligheden omkring den aftalte skæringsdag (overtagelsesdag). Alle indtægter og udgifter før overtagelsesdagen skal betales / oppebæres af sælger, mens alle indtægter og udgifter efter overtagelsesdagen skal betales / oppebæres af køber.

 

Den part, der har betalt en udgift skal således have en andel heraf tilbage via opgørelsen, ligesom den part, der har oppebåret en indtægt, skal aflevere en andel heraf til den anden part via opgørelsen.

 

Typiske refusionsposter er ejendomsskat, fællesbidrag til ejerforening eller grundejerforening, vandafregning nogle steder, hvor der ikke udarbejdes en skæringsopgørelse af værket. Det er yderst sjældent, at køber overtager sælgers lån som en del af købesummen, hvorfor ydelser herpå er opgørelsen uvedkommende. På indtægtssiden kan der være tale om en lejeindtægt eller et tilgodehavende, der følger ejendommen og som begge handelens parter har andel i.

 

Er en rate på ejendomsskat, der dækker 2. halvår, og som forfalder den 2. august f.eks. betalt af køber, der har overtaget ejendommen den 1. august, skal sælger refundere for juli måned, og dette indgår i refusionsopgørelsen. Eller er der tale om bidrag til en grundejerforening for et kalenderår, der er betalt af sælger, og hvor overtagelsesdagen er den 1. august, skal køber refundere sælger for tiden fra den 1. august til den 31. december.

 

På opgørelsen medtages desuden særlige poster, der er aftalt mellem parterne. Det kan f.eks. for så vidt angår køb, hvor sælger har valgt huseftersynsordningen og har indhentet tilstandsrapport samt elinstallationsrapport, være halvdelen af præmien til ejerskifteforsikring.

 

Det påhviler parterne at give den, der skal udarbejde refusionsopgørelsen alle nødvendige oplysninger herom, ligesom det påhviler den part, der har betalt en udgift, der indgår i opgørelsen, at dokumentere, at der er betalt.

 

Hvornår skal refusionsopgørelsen foreligge

 

Det er almindeligvis aftalt i købsaftalen, hvornår opgørelsen skal foreligge samt hvem, der skal udarbejde den.

 

Betaling af refusionsopgørelsen

 

Når opgørelsen er udarbejdet skal saldoen betales. Betaling skal normalt ske snarest efter at opgørelsen er godkendt af begge parter. Hvis saldoen er i købers favør og køber skal have refunderet et beløb, fradrages dette ofte i forbindelse med frigivelse af de i handelen deponerede midler.