Tinglysning

 

Tinglysning i forbindelse med endelig købsaftale

 

Når handelen er endeligt godkendt og handelens betingelser er opfyldt, vil der normalt foreligge en endelig handel.

 

For at opnå beskyttelse overfor andre rettighedshavere samt offentlighed omkring rettigheder og byrder på den aktuelle ejendom, anvendes tinglysningssystemet til registrering af adkomster, hæftelser og byrder og forpligtelser.

 

Tinglysning har ingen betydning for den mellem parterne indgåede aftale, men skal udelukkende sikre forholdet til tredjemand. Det er således f.eks. ingen gyldighedsbetingelse for parternes aftale, at den tinglyses.

 

Hvilke dokumenter skal tinglyses

 

Købers adkomst tinglyses. Der udarbejdes et digitalt skøde, der tinglyses på ejendommen, se nedenfor.

 

De fleste købere optager desuden lån til hel eller delvis finansiering af købesummen, og de pantebreve, der danner grundlag for denne finansiering, skal også tinglyses.

 

Er der tale om en ejerlejlighed, vil der typisk være oprettet en sikkerhed til ejerforeningen enten i form af pantstiftende vedtægter eller i form af særskilte tinglyste dokumenter, f.eks. et ejerpantebrev eller et skadesløsbrev. Købers overtagelse af denne sikkerhed skal også tinglyses. Foreligger denne sikkerhed i form af et pantstiftende dokument, kræves normalt ikke særskilt påtegning i forbindelse med udskiftning af ejerlejlighedens ejer.

 

Der kan herudover være andre forhold i parternes aftale, der skal tinglyses. Det kan f.eks. være en udsigtsservitut, en samejekontrakt m.v.

 

Hvem varetager opgaverne

 

Det er i købsaftalen aftalt, hvem der varetager opgaverne i forbindelse med tinglysning.

 

www.tinglysning.dk

 

Overgang til digital tinglysning skete den 08.09.2009 kl. 9:00, og der var tale om en radikal ændring i forhold til den måde, hvorpå dokumenter tidligere blev tinglyst.

 

Systemet var blandt andet tænkt således, at alle – også personer uden særlige forudsætninger – skulle kunne varetage tinglysning, men tiden efter indførelsen har vist, at det er ikke så ligetil. Der er derfor god grund til, af man får professionel hjælp til dette.

 

Tinglysning sker digitalt ved registrering i tinglysningssystemet via Tinglysningsrettens hjemmeside: http://www.tinglysning.dk.

 

Den, der varetager tinglysningsopgaven, udarbejder det aktuelle dokument og beder parterne om at signere dokumentet.

 

Det kan være et skøde, en påtegning eller et andet dokument, der skal registreres i tinglysningssystemet, jf. ovenfor.

 

Systemet er indrettet sådan, at der automatisk udsende info til de relevante personer i forbindelse med behandling af en tinglysningsopgave, herunder modtager anmelder en besked, når dokumentet er signeret.

 

Systemet anvender data fra forskellige registre, herunder Folkeregister, BBR-Register (register over alle landets faste ejendomme) samt andre aktuelle registre, herunder selvfølgelig de forhold, der er registreret i tinglysningssystemet.

 

Digital signering

 

Når du får besked om, at du kan signere dokumentet, skal du gøre følgende:

 

  1. Gå ind til www.tinglysning.dk
  2. Log på med din NemID (klik på link ”Log ind” i topmenuen til højre)
  3. Klik på ”Mine tinglysninger” og dernæst på ”Underskriftmappen”
  4. I underskriftmappen finder du det dokument, der skal signeres på fanen ”Dokumenter, der kan underskrives”
  5. I den røde bjælke har du mulighed for at få vist dokumentet, og såfremt du kan godkende det, kan du ved klik på link under ”underskrift” signere med din NemIDi den menu, der popper op

 

Tinglysningsafgift

 

Der skal svares afgift til det offentlige i forbindelse med tinglysninger.

 

I de fleste tilfælde svares en fast afgift på kr. 1.660,00, hvortil kommer en variabel afgift, der dels beregnes i forhold til fastsatte procentsatser, dels i forhold til værdien af det, der skal tinglyses.

 

Således betales der – ud over den faste afgift – 0,6 % af købesummen ved tinglysning af skøde og 1,5 % af hovedstolen ved pantsætninger.